Phân tích chi tiết một bài task 2 dạng Discuss

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views

ANSWER:

Graduating from high school, the young often wonder whether they ought to keep on studying further or not. Many people suppose that continuing to study at university or college can be the best way to guarantee their successful career, whereas others believe working right after school is much better.

Working straight after graduation is beneficial in some ways. Firstly, young people are able to earn money as soon as possible. If they finish high school, they will be mature enough to live independently on their own income. It is common sense that having a job can prove one’s maturity. Secondly, a person who chooses to get a job instead of studying higher is likely to progress rapidly in their career. This may bring about a good chance to obtain a lot of real experience and skills for their chosen profession.

On the other hand, there are a variety of reasons why people have a tendency of choosing to continue education after high school. First, a college education will provide young people with more qualifications, which is what most employers expect these days. University graduates will probably get a much higher salary than those without university education. Furthermore, the job market is becoming more and more competitive. In fact, people would be well-advised to get a degree, as hundreds of applicants often chase the top jobs. It is an obvious advantage for university graduates. For example, graduate engineers in Vietnam are highly paid and find it easy to get a top job

In conclusion, it seems evident that both working right after school and choosing to continue higher study are advantageous in their own ways.”

274 words (Band 8.0~8.5)

Written by Ngoc Bach

IELTS EXAMINER COMMENT

Here are IELTS scores and comments:

IELTS Marking Criteria

My comments

Band score
Task Response

 

You wrote  274 words, which is enough! Aim for 260-280 to be safe. Less than 250 will lose lots of marks. Your first paragraph paraphrases the whole question . Your points are all relevant and well supported with examples and explanations

8.0

Cohesion and coherence

 

There is a clear overall progression in the writing and ideas are arranged coherently. Paragraphs and sentences are very well constructed. Good topic sentences.You use a range of linkers throughout the essay.

8.5~9.0

Lexical resource

 

The range of vocabulary is very good and there is flexibility in use.

8.0

Grammatical range and accuracy

 

You use a range of structures accurately and there is a good range of structures. No errors detected.

8.5~9.0

 

I hesitated over the score, whether the examiner would give 8.0 or 8.5 for this essay.  However, since I always try to follow the judgment of a strict examiner, I will score 8.0

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

 

+ Task response:

Câu hỏi của đề bài đưa ra là: thảo luận 2 quan điểm “ vài người tin rằng nên tiếp tục đi học, trong khi người khác tin rằng nên đi làm luôn” (mình dịch đại ý cho nhanh) và bài viết của mình đã trả lời hoàn toàn đầy đủ câu hỏi của đề bài.

Bài viết chia 4 khổ: mở bài, 2 khổ thân bài, kết luận

-Intro: Gồm 2 câu. Câu 1: paraphrase lại câu của đề bài 1 cách ngắn gọn. Câu 2: trả lời câu hỏi của đề bài: rằng bài viết này sẽ thảo luận 2 quan điểm nêu ở đề bài. Chú ý là mình nêu cụ thể, ko dùng các câu chung chung như “This essay examines both sides of views.” là các câu dùng được cho mọi bài dạng discussion sẽ bị đánh giá là học thuộc lòng -> ko tốt

-Thân bài : 2 khổ thân bài mỗi khổ mình đều bắt đầu bằng một câu topic sentence viết đơn giản, ngắn gọn

Thân bài 1:  mình thảo luận quan điểm “it is better to get a job straight after school”. Và có 2 ý nhỏ hỗ trợ cho idea này. Thứ nhất, “Young people often need to earn money”. Thứ hai, “if you start your career early you start to learn skills and gain experience right away”. Mình đã giải thích và phát triển các ý hỗ trợ trên đầy đủ

Thân bài 2: thảo luận quan điểm còn lại và cũng có 2 idea nhỏ hỗ trợ chặt chẽ như khổ trên. Chú ý ở ý nhỏ hỗ trợ thứ 2 “competition for jobs is very fierce, and so qualifications are vital” mình có đưa ra ví dụ cụ thể ở Việt Nam “For example, graduate engineers in Vietnam are highly paid and find it easy to get a top job”. Câu rất đơn giản nhưng giám khảo thích những câu như vậy

– Kết luận: mình paraphrase ngắn gọn các ý nêu ở trên. chú ý: đề bài không hỏi quan điểm cá nhân của bạn. tuyệt đối ko nêu quan điểm cá nhân ở kết luận và bất kỳ phần nào trong essay.

Vì những lý do trên -> điểm tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ của bài viết trên là band~8.0

Coherence and cohesion:

Bài viết của mình được bố cục mạch lạc, rõ ràng. Cấu trúc đoạn văn đơn giản, logic. Mỗi đoạn văn thảo luận một quan điểm. Các câu topic sentence đều ngắn gọn, đơn giản nêu được ý của cả đoạn văn (và bám sát vào câu 2 của phần mở bài)

Với mỗi đoạn văn: việc sử dụng các từ nối như “Firstly/Secondly” tuy đơn giản nhưng giúp giám khảo định vị được ngay đâu là ý kiến hỗ trợ của bạn. Mình cũng sử dụng các từ như “This/It/In fact” để kết nối ý câu này với câu trước

Do vậy, điểm cho tiêu chí này của bài viết trên -> band~8.0-9.0

+ Lexical resource

Như mình đã nói trong các video bài giảng hướng dẫn Writing của mình, điểm từ vựng trong Task 2 không phải cho các từ “big words” mà là cho các “topic vocabs” từ vựng liên quan cụ thể đến chủ đề của đề bài. Với bài này đó là các từ:

mature enough to live independently/their chosen profession/working right after school/prove one’s maturity/hundreds of applicants/ chase the top jobs

Và mình sử đúng và chính xác các từ đó

Do vậy, điểm cho tiêu chí này “band 8.0”

+ Grammatical range and accuracy: 

Về tiêu chí này, bài viết hầu như không có lỗi ngữ pháp

Thứ hai, nếu giảm khảo tìm kiếm các complex’ sentences. Ok, họ đã thấy ở đây. các câu với subordinate clause (mệnh đề phụ), câu điều kiện, adverb clause, relative clauses. Cấu trúc câu không bị lặp lại, thời của động từ chia đều chính xác, sử dụng đúng các dạng so sánh…

Điểm cho tiêu chí này “band 8.5~9.0”

Dựa trên điểm 4 tiêu chí như vậy, điểm bài viết trên của mình là BAND 8.0~8.5

XEM THÊM NHẬN XÉT CHO BÀI VIẾT TRÊN TẠI TRANG :

http://www.english-test.net/forum/ftopic137617.html

Người nhận xét là admin (người bản xứ) của trang chuyên chữa IELTS Writing.

Written by Ngoc Bach

(Admin website ngocbach.com, https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0)

Vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn muốn copy bài viết trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *